Reglement

[ALGEMEEN REGLEMENT]

24 UUR VAN EMMEN

Inhoudsopgave

1 Inleiding
2 Algemene zaken
2.1 Inschrijving
2.2 Terugbetaling inschrijfgeld
2.3 Toe te laten auto’s en verzekering
2.4 Gebruikte reglementen
2.5 Uitrusting van de auto en de deelnemende equipe
2.6 Verkeersovertredingen
2.7 Ongewenst gedrag
2.8 Pech onderweg
3 Wedstrijddocumenten – verzekeringen
3.1 Vrijwaringsclausule
3.2 Inzittendenverzekering
4 Calamiteiten
5 Verloop van het evenement
5.1 Wegafsluitingen
5.2 Route en controlekaart
5.3 Routecontroles (RC’s)
5.4 Ex aequo
5.5 Uitslagen
5.6 Vragen en protesten
5.7 Schades
6 Vrijwaringclausule

Algemeen Reglement De 24-uur van Emmen
1 Inleiding
De Vereniging Tafelronde 55 Emmen (hierna: de organisator) organiseert ten bate van een doel van algemeen nut het rally-evenement ‘De 24 uur van Emmen’ (hierna ook: het evenement). Dit evenement wordt georganiseerd conform dit reglement. Deelnemers aan het evenement dienen dit reglement goed te bestuderen.
De 24 uur van Emmen kent naast dit reglement ook aanvullende reglementen die aan de deelnemers zullen worden uitgereikt. Daarin staan de details over het betreffende evenement, zoals start- en finishlocatie, lengte en duur van de verschillende trajecten, de opdrachten en overige bepalingen van aanvullende aard. Deze aanvullende reglementen worden kort vóór De 24-uur van Emmen gepubliceerd op de website of worden voor vertrek aan de deelnemende equipes ter hand gesteld.

2 Algemene zaken
2.1 Inschrijving
De hoogte van het inschrijfgeld staat vermeld op de website van De 24 uur van Emmen (www.24uurvanemmen.nl). Het volledige inschrijfgeld dient voor de start te zijn voldaan aan Tafelronde 55 te Emmen, onder vermelding van alle namen van de leden van de equipe.
Een startplek wordt gereserveerd na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld.
Indien er een verandering in de samenstelling van het ingeschreven team plaatsvindt, dient dit per omgaande, maar in ieder geval voor de start aan de organisator te worden gemeld.
De organisator kan een inschrijving, eventueel zonder opgaaf van reden, weigeren. Het eventueel overgemaakte inschrijfgeld wordt dan in zijn geheel gerestitueerd.
2.2 Terugbetaling inschrijfgeld
Indien een deelnemende equipe zijn inschrijving uiterlijk één maand voor de wedstrijddatum annuleert, wordt het inschrijfgeld minus € 100,– terugbetaald.
Indien een deelnemende equipe zijn inschrijving tussen één maand en twee weken voor de wedstrijddatum annuleert, wordt het inschrijfgeld minus € 200,– terugbetaald.
Indien een deelnemende equipe zich binnen twee weken voor de wedstrijddatum terugtrekt, vindt geen restitutie plaats. Wel kan de deelnemende equipe zich laten vervangen.
Indien het evenement door overmacht niet kan doorgaan wordt het inschrijfgeld minus € 100,– terugbetaald.

2.3 Toe te laten auto’s en verzekering
Uitsluitend auto’s met vier wielen worden toegelaten. De aard van de motor is, onverminderd het onderstaande, niet van belang. Ook elektrische en hybride auto’s zijn daarom toegestaan. De aan het evenement deelnemende auto’s dienen te voldoen aan alle wettelijke eisen die aan motorvoertuigen worden gesteld, alsmede aan het vereiste dat in iedere deelnemende auto een object aanwezig is dat precies een keer zo lang is als de auto, afgerond op hele meters. Voor wat betreft de wettelijke eisen houdt dit tenminste in dat de deelnemende auto’s zijn toegelaten voor gebruik op de openbare weg in alle landen van de Europese Unie, in technisch goede staat verkeren en deugdelijk/toereikend verzekerd zijn.
De organisator wijst er op dat, afhankelijk van de betreffende polis(voorwaarden), deelname aan het evenement door de verzekeraar bij een reguliere autoverzekering van dekking kan zijn uitgesloten. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de deelnemer te verifiëren of de dekking bestaat en toereikend is en anders een aanvullende verzekering af te sluiten. De organisator is nimmer aansprakelijk en wordt daartoe door de deelnemer volledig gevrijwaard. Verder is van belang hetgeen hierna onder ‘3’ staat vermeld.
2.4 Gebruikte reglementen
De 24 uur van Emmen wordt verreden volgens de richtlijnen van
• het Algemeen Reglement 24-uur van Emmen;
• aanvullende reglementen die in welke vorm dan ook aan de deelnemers ter beschikking zijn gesteld.
2.5 Uitrusting van de auto en de deelnemende equipe
Een equipe dient te bestaan uit ten minste twee personen die beiden over een tijdens het evenement geldig rijbewijs beschikken.
De organisator verstrekt een rallyschild per auto dat aan/op de auto aangebracht dient te worden, waarbij het kenteken van de auto volledig zichtbaar blijft.
De namen van de bestuurder en navigator (maximale letterhoogte is 3 cm) en de desbetreffende landsvlag(gen) mogen op beide zijkanten van de auto aangebracht worden.

Reclame van een deelnemer en/of derde, aangebracht op de auto, is alleen na goedkeuring van de organisator toegestaan, mits de auto blijft voldoen aan de voorwaarden, genoemd in paragraaf 2.3 en de reclame niet conflicterend is met de sponsoren van het evenement.
Per auto dient tenminste één smartphone of soortgelijk communicatiemiddel aanwezig te zijn waarmee (ook internationaal) verbinding met het internet kan worden gemaakt en gehouden en waarop de voor het evenement ontwikkelde app kan worden geïnstalleerd (beschikbaar voor Apple en Android) die onmisbaar zal blijken bij het vervullen van opdrachten gedurende het evenement.
2.6 Verkeersovertredingen
Tijdens het evenement dient de equipe zich te houden aan de geldende verkeerswet- en regelgeving van de plaats waar de equipe zich op enig moment tijdens het evenement bevindt.
Het zich niet houden aan de verkeersregels en/of het overschrijden van de toegestane maximumsnelheid met meer dan 10 km/uur wordt bestraft.
2.7 Ongewenst gedrag
Het is equipes verboden opzettelijk de doorgang van deelnemende auto’s te blokkeren (bijvoorbeeld bij controleposten) of hen het inhalen te beletten. Onsportief gedrag of het niet opvolgen van instructies en/of aanwijzingen door of namens de organisator wordt bestraft.
2.8 Pech onderweg
De organisator is in geval van pech of stranden van een deelnemende auto niet verantwoordelijk voor herstel en/of repatriëring, de deelnemende equipe is en blijft daarvoor verantwoordelijk. Desalniettemin streeft de organisator er naar technische ondersteuning te bieden teneinde noodzakelijke (nood)reparaties uit te voeren.

3 Wedstrijddocumenten – verzekeringen
Voor de start van het evenement dienen alle leden van een deelnemende equipe zich bij de documentencontrole te melden en daar de vrijwaringsclausule te ondertekenen casu quo in te leveren. Al vooraf heeft het wedstrijdsecretariaat gecontroleerd of het benodigde inschrijfgeld is voldaan. De organisatie kan verzoeken kentekenbewijs en/of een geldig APK keuringsbewijs of daarmee overeenkomende buitenlandse documenten over te leggen.
3.1 Vrijwaringsclausule
Alle leden van de deelnemende equipe dienen vóór de aanvang van het evenement de verklaring zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van dit reglement in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de documentencontrole. Zij kunnen daartoe een kopie maken van deze bladzijde en deze ingevuld meenemen naar het evenement.
3.2 Inzittendenverzekering
Voor elke deelnemende auto dient een inzittendenverzekering afgesloten te zijn die toereikend is voor het aantal leden van de betreffende equipe. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om een dergelijke verzekering en/of uitbreiding van de bestaande verzekering te arrangeren. Verwezen wordt naar de overige verzekeringsbepalingen in dit algemeen reglement.

4 Calamiteiten
Wanneer een equipe betrokken is bij een ongeval, waarbij men vermoedt dat er sprake is van meer dan alleen blikschade, is de eerstvolgende arriverende equipe verplicht om waar nodig bijstand te verlenen, waaronder in voorkomende gevallen het alarmeren van de hulpdiensten en in alle gevallen het informeren van de organisator via een daartoe aangewezen telefoonnummer en/of andere aangewezen vormen van communicatie.

5 Verloop van het evenement
5.1 Wegafsluitingen
Bij onverwachte wegafsluitingen en dergelijke zal gebruik worden gemaakt van aanwijzingen ter plaatse of via short-message-service en/of WhatsApp in welk kader elke equipe bereikbaar dient te zijn middels een mobiel telefoonnummer.
5.2 Route en controlekaart
Bij de start krijgt u aanwijzingen omtrent de route en controlekaarten uitgereikt al dan niet in de vorm van een routeboek. Hierin staan onder meer plaatsen die dienen te worden aangedaan en hierin casu quo hierop dienen gestelde vragen te worden beantwoord.
5.3 Routecontroles (RC’s)
Een routecontrole (RC) is een bemande of een onbemande controle.
Bij een bemande RC dient de controlekaart overhandigd te worden aan de organisator of iemand die door de organisatie daartoe is aangewezen.
Voor de onbemande RC’s wordt verwezen naar het aanvullende reglement. Het missen van een RC zal worden bestraft.
5.4 Ex aequo
Onderweg zal een ex aequo vraag gesteld worden, die in geval van een ex aequo bepalend zal zijn. De equipe die de vraag het best beantwoordt zal van de ex aequo equipes het hoogst worden geklasseerd.
5.5 Uitslagen
Aan het eind van het evenement publiceert de wedstrijdleiding de voorlopige uitslag. In deze voorlopige uitslag wordt het aantal (straf)punten vermeld. Eventueel worden ook tussentijds uitslagen gepubliceerd die het evenement tot een bepaald moment betreffen.

5.6 Vragen en protesten
Een deelnemer kan vragen stellen over het verloop van het evenement, opgelopen strafpunten en genomen beslissingen. De organisator geeft zo spoedig mogelijk antwoord op deze vragen. Officiële protesten zijn niet mogelijk.
5.7 Schades
Deelnemers zijn verplicht schade die tijdens het evenement aan eigen of andermans auto en/of goed is toegebracht zo spoedig mogelijk aan de organisatie te melden.

6 Vrijwaringsclausule

Startnummer: …………………….
Onder ‘de organisatie’ dient hierna te worden begrepen de vereniging Tafelronde 55 te Emmen, haar bestuursleden, haar vrijwilligers, haar sponsoren en alle andere bij de organisatie van De 24 uur van Emmen betrokken personen.
Onder ‘deelnemer’ dient hierna te worden begrepen ieder natuurlijk persoon die deelneemt aan De 24 uur van Emmen.
De deelnemer is zich ervan bewust dat deelname aan De 24 uur van Emmen kan leiden tot schade bij hemzelf of bij derden, onder andere doch niet uitsluitend bestaande uit zaakschade, letselschade en gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt door hemzelf en/of de organisatie en/of derden.
De deelnemer verklaart bij deze dat hij de organisatie op geen enkele wijze voor vergoeding van die schade aansprakelijk zal stellen. De deelnemer neemt het risico op de bedoelde schade uitdrukkelijk voor zijn rekening.
De 24 uur van Emmen kent geen aan de deelnemers opgelegde tijdlimieten en is nadrukkelijk geen race maar een toertocht. Het evenement kent enige spelelementen die op geen enkele wijze uitnodigen tot het overtreden van enige (verkeers)regel of daartoe bedoeld zijn. De veiligheid van de deelnemers en het overige verkeer staan te allen tijde voorop.
De deelnemer verklaart voorts dat hij:
1. het algemeen reglement van de 24 uur van Emmen heeft ontvangen, gelezen en akkoord is met de toepassing van dit reglement;
2. zelf volledig verantwoordelijk is voor zijn rij- en verkeersgedrag;
3. alle verkeersregels in acht neemt en toeziet op de naleving van al die verkeersregels door de overige leden van zijn equipe;
4. zich realiseert dat De 24-uur van Emmen geen aanleiding kan en mag zijn om verkeers- en gedragsregels te overtreden;
5. de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk zal stellen indien er onverhoopt een fout in de planning, de organisatie en dergelijke zit noch aansprakelijk zal stellen voor welke schade dan ook die met betrekking tot deelname aan De 24 uur van Emmen mocht ontstaan. De equipe vrijwaart de organisatie voor alle schade en aansprakelijkheid jegens derden;
6. heeft zorg gedragen voor voldoende onderhoud aan het voertuig waarmee wordt deelgenomen, zowel technisch als op het gebied van veiligheid;
7. minimaal WA- en inzittendenverzekeringen (of buitenlandse equivalenten) heeft afgesloten die dekking bieden voor deelname aan De 24 uur van Emmen, zulks zowel voor hemzelf als voor het voertuig waarmee wordt deelgenomen;
8. lichamelijk en geestelijk voldoende gezond en voldoende bekwaam is om aan De 24-uur van Emmen deel te nemen;
9. als bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs;
10. voor zover deze verklaring niet door alle afzonderlijke deelnemers van de equipe met het ingevulde startnummer is ondertekend, verklaart de ondertekenaar c.q. verklaren de ondertekenaars bevoegd te zijn namens de overige leden van de equipe te tekenen.